داستان_روز "عشق بعد از این همه سال هنوز تحمل می کند"

داستان_روز "عشق بعد از این همه سال هنوز تحمل می کند"
???? #کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح".

"شوهرم کسی است که باعث شده تا بخندم. کسی که اشکهایم را پاک کرده و مرا در آغوش گرفته است . کسی که شاهد موفقیت و شکستم بوده است. شوهرم، عهدی است که بدانم تا ابد دوست همراهی خواهم داشت".

???????? با صدای: اعظم حبیبی