توضیحات پلیس درباره حادثه تصادف اتوبوس

توضیحات پلیس درباره حادثه تصادف اتوبوس بازیکنان فوتسال نوشهر