تولید ماسک برای هیئت ها با مشارکت گروه های جهادی و معلولان

تولید ماسک برای هیئت ها با مشارکت گروه های جهادی و معلولان همزمان با ایام محرم