آموزش شنا زانو روی نیمکت

شنا زانو روی نیمکت بر خلاف حرکت شنا که فقط عضلات سینه را درگیر می کند عضلات پشت بازو را هم درگیر می کند. با تمرین های فیتیار عضلات خود را ورزیده کنید.
https://fityar.org/Post/Exercises/push-ups-knee-on-bench