وعده وزیر آموزش و پرورش برای استخدام دختران حادثه شین آباد

وزیر آموزش و پروش از استخدام دختران حادثه شین آباد خبر داد.