صحنه‌های زیبایی از نجات جان انسان توسط حیوانات

در مواقع مختلف، حیوانات نیز می‌توانند به یاری انسانها بیایند یا آنها را از مرگ نجات دهند.