همایش بزرگ کارآفرینی کمیته امداد امام(ره) البرز

همایش بزرگ صدها مددجویی که تصمیم گرفتند روی پای خودشون بایستند. تصاویر غرور آفرین از حرکت 800 مددجوی البرزی در مسیر استقلال اقتصادی در رویداد کارآفرینی کمیته امداد امام(ره)