نخستین فیلم از سانحه برخورد دو قطار در قزوین

سانحه تصادف دو قطار مسافربری و باربری در قزوین تلفات جانی نداشته و تنها چند مسافر به صورت سطحی آسیب دیده اند.