نقش ترنج چه شکلی است؟

نقش زیبای ترنج
از چگونگی پیدایش این نقش کهن ایرانی و نخستین ریخت آن چندان آگاهی نداریم
آن را انگاره ای از نقش خورشید یاحوض میان باغ می‌دانند.
با دگرگونی معماری حوض، طرح ترنج نیز به ریخت های لوزی، شش گوشه و هشت گوشه کشیده شده است.

طرح های تذهیب کاری زیبا از یلدا عیسوی
موسیقی متن سه تار استاد عبادی

جهت آشنایی بیشتر با ما به آدرس های زیر مراجعه کنید:
Telegram :
https://t.me/garozman
instagram:
https://instagram.com/garozman1398
site:
https://garozman.ir