مراحل معافیت کفالت برادر صغیر

معافیت سربازی کفالت برادر از قوانین و مقرراتی تبعیت می کند که مشمولان باید از آنها بپیروی کنند تا بتوانند این نوع معافیت را اخذ نمایند.
اطلاع از شرایط و قوانین کفالت برادر به مشمولان جهت انجام امور مربوط به آن کمک می کند تا در اقدامی اصولی و به موقع معافیت کفالت برادر را دریافت نمایند.
مرکز مشاوره آویژه
https://avije.org/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87/با مشاوران آویژه همراه باشید
https://avije.org/
#مشاوره_آویژه #معافیت_سربازی #کفالت_برادر