نکات های بهداشتی برای زمان بازگشایی مساجد

رشت- با توجه به بازگشایی تدریجی مساجد و اماکن متبرکه در شهرهای با وضعیت سفید، باید توصیه های بهداشتی را برای حضور در این اماکن رعایت کرد.