جلسه 62 فیزیک دهم - نیروهای بین مولکولی 9 و تست تجربی 88 - مدرس محمد پوررضا

برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "نیروهای بین مولکولی 9 و تست تجربی 88" در فیزیک دهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.