رییس جمهور: افزایش اجاره بها در تهران نباید بیش از 25 درصد باشد

روحانی: افزایش اجاره بها در تهران نباید بیشتر از 25 درصد باشد