شکار و شکار چی

حمله ی خرس قطبی به شیر های دریایی و شکار کردن شیر های دریایی.
درگیری خرس قطبی با شیر دریایی نر که شیر دریایی نر برای دفاع از شیر های دیگر به خرس دریایی حمله می کند.