حال بد تو به چی سیم پیچی شده؟ دلیل حال بد خودت را کشف کن! - فرافکر

آیا تا به حال شده که بگویید: نمیدانم چرا حالم بد است!
برای شما هم اتفاق افتاده که بخواهید حال خودتان را خوب کنید، اما اصلاً نفهمید که علت حال بد شما چیست؟

یک آزمایش جالب
یک آزمایش جالب به صورت زیر انجام شد.
گروهی از محققین، دو تا از انگشتان یک دست را با یک سیم به هم بستند. بعد از ۲ ماه، سیم را باز کردند. در کمال تعجب مشاهده کردند که این دو انگشت باهم کار می کنند. با اینکه دیگر سیمی به آن ها بسته نیست و به هم متصل نیستند.

به ازای هر فکر و احساس و عملی که در دنیای بیرون انجام می دهیم، یک رشته ی عصبی در مغز ما تشکیل می شود. ما خیلی از این رشته ها را به هم دیگر سیم پیچی کرده ایم.

مثال
یک نفر از ریاضی تنفر داشت. فکر می کنید دلیل تنفر او از ریاضی چه بود؟
بعد از تحقیق و پژوهش بسیار، به این نتیجه رسیدیم که: این فرد زمانی که دانش اموز مقطع ابتدایی بوده، معلمی در درس ریاضی همیشه او را تحقیر می کرده است.

چه اتفاقی افتاده؟ مغز این فرد، درس ریاضی را با تحقیر شدن سیم پیچی کرده است.
بنابراین هر زمان که اسم ریاضی را می شنید، یک حال بد پیدا می کرد.

بهترین سرنخ برای اینکه بفهمید چه چیزهایی را به هم سیم پیچی کرده اید، زمان هایی است که یک حال بد را تجربه می کنید.

حال بد شما به چه چیزهایی سیم پیچی شده؟

http://farafekr.com/%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%af/