توضیحات دبیر ستاد تنظیم بازار برای کمبود روغن خوراکی

توضیحات دبیر ستاد تنظیم بازار درباره علت گرانی و کمبود روغن خوراکی در بازار