احتمال دوباره گیری کرونا در افراد چند درصد است؟

محمدرضا صالحی متخصص بیماریهای عفونی: در مطالعات اولیه احتمال دوباره گیری بیماری کرونا از 5 تا 20 درصد است.