کفی خارپاشنه پاپسا

بیماری خارپاشنه رابایدخیلی سریع درمان کرددرغیراینصورت فردمجبوراست برای کاهش دردخودبه صورت لنگان لنگان راه برودکه موجب آسیب رسیدن به کمروزانومی شود
کفی مخصوص خارپاشنه باعث کاهش فشاربرروی پاشنه وبهبوددردپامیشوداستفاده ازآن خیلی آسان است وبهتراست این پدرادائمادرکفش قراردهید
فروشگاه اینترنتی واکسینو
فروش عمده وجزیی
مارادراینستاگرام دنبال کنیدwaxiino@
شماره واتساپ:۰۹۲۲۹۰۳۸۱۴۴