کار داوطلبانه در خیریه ها چگونه است؟

۷ راهی که یاد بگیریم چگونه می‌توان در خیریه‌ها فعالیت داوطلبانه داشت:
۱.کمک داوطلبانه به موسسات خیریه ۲. تدریس داوطلبانه در خیریه‌ها ۳.برگزاری بازارچه‌ی خیریه و ... بقیه موارد میشه تو صفحه کار داوطلبانه خیریه کودکان فرشته اند مشاهده کنید.