سردرگمی دولت برای بازنشستگان

از ابتدای آغاز کار سازمان تامین اجتماعی تا سال ۸۴ یک‌ میلیون و پانصدهزار نفر و از سال ۸۴ تا هم اکنون سه‌میلیون و پانصدهزار نفر بازنشسته وجود دارد.