قیمت برج خنک کننده خشک

قیمت برج خنک کننده و نوسانات آن
https://opizo.com/EWrxd5
در واقع عوامل فوق پارامترهای اساسی تعیین نرخ قیمت در برج خنک کننده خشک محسوب میشود که البته لازم به ذکر است عوامل دیگری نیز همچون بالانس استاتیکی و دینامیکی پروانه، نوع IP محافظتی موتور، عایق حرارتی موتور ، برند موتور و نوع تست جوش و تست فشار در کویل تاثیر بسزایی در قیمت نهایی برج خنک کن خشک خواهد داشت.