در مصاحبه دکتری شرط کردند که بچه‌دار نشوم!

بانوی نخبه ایرانی: در مصاحبه دکتری شرط کردند در صورتی قبولت می‌کنیم که بچه‌دار نشوی!