عدم ثبات در استقلال باعث شکست می‌شود

حتی تئوری‌های یکصدسال پیش مدیریت هم این نوع تصمیمات را زیر سئوال می‌برد، چگونه ممکن است یک تیم در یک سال چندین مدیرعامل و سرمربی عوض کند؟ وقتی ثبات نباشد، فاجعه رخ می‌دهد. یعنی اصلا مدیریتی صورت نگرفته!