مراحل روت کانال

پس از خالی کردن ریشه از بافت آلوده و پرکردن دندان باید روی آن را روکش دندان قرار داد.
کلینیک تخصصی دندانپزشکی Dencare تلفن : 02122023658
www.dencareclinic.com