آتش گرفتن سایت پسماند اهواز

آتش گرفتن گاه و بی گاه سایت دفن زباله اهواز در روستای «صفیره» بخش غیزانیه باعث می‌شود دود ناشی از آتش سوزی چند روزی روستاهای اطراف را دربر بگیرد.