نحوه نصب و ساخت توربین بادی فراساحلی

استفاده از توربین های بادی فراساحلی در دریاها به دلیل وزش مناسب باد مرسوم است و می تواند جهت تولید الکتریسیته جزایر و مناطق ساحلی مورد استفاده قرار گیرد.