انرژی های نو و گرمایش زمین
پیمان
این کانال در جهت آگاهی با بحران گرمایش زمین و راه های برون رفت از این بحران ایجاد شده است.

ویدئوهای کانال