هوادهی سطحی فاضلاب

هواده عمقی یا دیوفیوزر در تصفیه خانه ها یک روش کاربردی در انتقال اکسیژن هوا به لایه های مختلف فاضلاب است که با ایجاد حباب های ریز و درشت این کار صورت می گیرد.

https://www.farabsanaat.com/%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87/