تصمیمات شورای عالی بورس برای حمایت از بازار سرمایه

شورای عالی بورس قرار است به منظور حمایت بیشتر از بازار سرمایه، برنامه هایی کاربردی تبیین کند.