نقش نظافت آشپزخانه در جلوگیری از ویروس کرونا

نظافت و پاکیزگی آشپرخانه نقش بسیار بسزایی در محافظت از ویرووس کرونا دارد زیرا بسیاری از لوازم و سطوح به نوبه خود منبعی سرشار از ویرووس می باشند.