نتیجه رها کردن زباله در طبیعت

بی‌توجهی برخی از انسان‌ها به انداختن زباله در طبیعت، گاهی منجر به اتفاقاتی ناگوار می‌شود.