چتربازی حمید صفت در روسیه

حمید صفت یکی از خوانندگان خوب رپ کشورمان طی تابستان 1398 در روسیه اقدام به آموختن چتربازی سقوط آزاد و پرش از هواپیما با مربیگری استاد بین المللی سقوط آزاد ایران مهدی نقدی پری نمود. وی طی دوره آموزشی یک هفته ای خود توانست دوره چتربازی و پرش از هواپیما را با موفقیت گذرانده و درک معتبر دریافت نماید.
وبسایت استاد مهدی نقدی پری"