آموزش نرم افزار حسابداری ایران سنگ- سال مالی

این نرم افزار یک نرم افزار حسابداری برای صنف سنگ بوده و قادر به انجام کلیه ثبت های مربوط به حسابداری معادن سنگ، بازرگانی و تولیدی می باشد

شماره تماس : 09100511503