گروه نرم افزاری بهراد
گروه نرم افزاری بهراد
این نرم افزار یک نرم افزار حسابداری برای صنف سنگ بوده و قادر به انجام کلیه ثبت های مربوط به حسابداری معادن سنگ، بازرگانی و تولیدی می باشد
شماره تماس : 09100511502

ویدئوهای کانال