ساخت عرشه فولادی - 22220266-021

سقف یکی از قسمت های مهم در ساختمان سازی است. ایجاد پوشش مناسب در سقف جهت ایجاد طبقات با روش های مختلفی انجام می شود. یک نمونه بارز این روش ها استفاده از عرشه های فولادی است.
بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d8%b4%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c/