صداهای ضبط شده از جهنم

در میان جنگ شوروی و آمریکا برای نفوذ به اعماق زمین صداهایی شنیده شد که سپس اقدام به ضبط کردن آنها کردند که ادعا میکنند این صدا از از اعماق زمین و جهنم است ویدیو را ببینید تا به جزییات پی ببرید .