انتظارات مردم را بیش از حد بالا نبریم

روحانی : انتظارات مردم را بیش از حد بالا نبریم