به نظرتون با داشتن توانایی محدود هم میشه منشا خیر شد ؟

همیشه معتقدم یک «نابغه» و «مورد استثنایی» را نباید برای بچه‌ها الگو کرد. آن‌که در یک حوزه‌ی مشخص، «نابغه» و یکی در میان هزاران است، همین است: یکی در میان هزاران… بیش از هرچیز این نمونه‌ها، به بچه و نوجوان احساس ناکافی بودن، کم‌هوشی، بی‌عرضگی و شکست می‌دهند. بچه‌ها و نوجوانان به الگوهایی نیاز دارند که آدمی است مثل خودشان و مثل اکثر ما:‌ آدمی با هوشی معمولی، توانایی محدود، زندگی عادی که چیزهایی داشت و چیزهایی نداشت...اما آن آدم، همین توانایی و هوش و امکانات معمولی‌اش را جمع کرد، همت کرد، عرق ریخت و کاری کرد کارستان...نیم وجب دور خودش را بهتر کرد...به یک هموطن خود سود رساند...منشا خیر و نیکی شد…
موسسه خیریه کودکان فرشته اند از جمله جاهایی ست که یه عالمه آدم معمولی اما با همت عالی دور هم جمع شدن تا شاید بتوانند قدری از سختی این روزهای هموطنان رو به دوش بکشند و این احساس رو ایجاد کنند که هنوز امیدی هست !
https://koodakancharity.ir/charity/