اسید استئاریک

????اسید استئاریک :
این ماده جزو دسته بندی اسید آمینه ها می باشد که دارای فرمول شیمیایی C18H36O2 است. نام آیوپاک استئاریک اسید، اکتادکانوئیک اسید می باشد که آن را با اسامی دیگری نظیر اسید استئاروفانیک و یا ستیل استیک اسید نیز می شناسند. وزن مولکولی آن معادل 284.484 گرم بر مول می باشد. این ترکیب غیر سمی است و شکل ظاهری آن مایع سفید یا بی رنگ است. نقطه ذوب آن 70 درجه و نقطه جوش آن 232 درجه سانتی گراد است. ساختار شیمیایی اسید استئاریک شاخه ای است که یک سر آن گروه متیل و سر دیگر آن گروه کربوکسیل وجود دارد. اگر بخواهیم حلالیت اسید استئاریک را در نظر بگیریم، می بینیم که در الکل، اتر و کلروفرم محلول ودر آب نامحلول می باشد.

فاکتورهای اکسایش اسید، ارزش ید، ارزش پراکسید، اسیدهای چرب آزاد، غیر قابل جذب، رطوبت و ناخالصی های ردیابی در انتخاب نوع اسید استئاریک حائز اهمیت می باشند.

????جهت اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید :

☎️۰۲۶ - ۳۳۱۰۶
☎️۰۲۱ - ۲۲۱۱۳۵ ۹۴-۸

????Telegram: DaneshmandChemical ????
Insta: daneshmandchemical
????https://chemical-co.com/
????info@chemical-co.com ????
https://chemical-co.com/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9