روایت زینب سلیمانی از کتاب زندگینامه شهید سلیمانی

روایت زینب سلیمانی از اهداء کتاب زندگینامه شهید سلیمانی به رهبر معظم انقلاب