برنامه ریزی کنکور انسانی

شما برای یک شروع خوب نیاز به یک برنامه ریزی اساسی و اصولی دارید تا نقشه راه پر پیچ و خم کنکور باشد و در هر زمان بدانید که باید چه کاری انجام دهید، چه درسی را چگونه بخوانید و چه زمانی مرور کنید؟

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/