تذکر رییس جمهور به ادارات درخصوص ساعت کاری کارمندان

تذکر رئیس جمهور به ادارات درباره ساعت کار کارمندان