حضور پیشکسوتان فوتبال در مبارزه علیه کرونا

حضور هادی طباطبایی، محمد نوازی، ادموند بزیک، نیما نکیسا و سایر پیشکسوتان فوتبال در حال ضدعفونی کردن خودروهای عبوری و اهدای ماسک را ببینید.