نیمی از کشور تا ۲ روز آینده بارانی است

سازمان هواشناسی برای جنوب غرب، غرب و مناطقی از مرکز تداوم بارش باران و در شمال غرب، دامنه های جنوبی البرز بارش بصورت پراکنده پیش بینی کرده است