اهمیت پشتیبانی خوب برای وبسایت

آیا می دانید اهمیت وجود پشتیبانی برای وبسایت چیست؟ آن هم یک پشتیبانی خوب؟ این ویدیو را ببینید تا اهمیت آن را درک کنید.