موفقیت دانش آموزان در تحصیلات و زندگی با کوچینگ تحصیلی

طبق گزارش مدرسه بین المللی پورتو:
"کوچینگ تحصیلی" نه تنها باعث رشد روند تحصیلی دانش آموزان میشود بلکه موفقیت های زندگی را هم شامل می شود.