تلاوت بدون مکث سورهٔ حمد ، توسّط سیّدجواد حسینی.

سیّدجواد حسینی ، با تلاوت بدون وقفهٔ
سورهٔ مبارکهٔ " حمد " ، در جمع مستمعین
بنگلادشی ، آنان را ، مجذوب کرد .
حاضرین ، نام وی را ، صدا می زنند .