جلسه 41 فیزیک یازدهم-میدان الکتریکی 11 حل مسئله 13 پایان فصل-مدرس محمد پوررضا

برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "میدان الکتریکی 11 حل مسئله 13 پایان فصل" در فیزیک یازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.