جلسه 101 فیزیک دوازدهم - نیروی اصطکاک 12 تست تجربی خ 98 - مدرس محمد پوررضا

برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "ننیروی اصطکاک 12 تست تجربی خ 98" در فیزیک دوازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.