پاک کردن لکه جوهر روی فرش

جوهر خودکار خاصیت نفوذپذیری سریع در الیاف فرش دارد؛ به همین دلیل باید قبل از خشک شدن جوهر، سریعا برای پاک کردن لکه اقدام کرد.